علیرضا خیرآبادی نام و نام خانوادگی :
مدیر حراست  عنوان پست سازماني :
كارشناسي ارشد مديريت مالی آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

a_kheyrabadi @ semnan.ac.ir

رایانامه :

پردیس شماره یک - ساختمان مرکزی  

آدرس :

برنامه ریزی ، سازمان دهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی.

استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی ، پرسنلی ، اسنادی و فناوری اطلاعات دانشگاه.

ابلاغ دستورات حراستی به موسسات تابعه و واحدهای اداری.

انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول.

تهیه و تنظیم فرم های حراستی.

دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز.

دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.

ايجاد فضاي اعتماد، احترام و همدلي ميان مسئولين ، كاركنان و محيط دانشگاه .

تلاش براي ايجاد امنيت در محيط داشگاه با تاكيد بر تعاليم ارزشمند اسلامي و رعايت قوانين.

تدوين روش ها و تدابير پيشگيري از بحران در محيط دانشگاه ، جلوگيري از تعرض به حريم دانشگاه و رايزني و تعامل با سازمان هاي زيربط خارج از دانشگاه .

جمع آوري و تحليل اخبار و اطلاعات (سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي) جهت ارائه مشاوره به مسئولين دانشگاه در اتخاذ تدابير لازم و...

شرح وظايف: