ماده ۱: گزینش بر اساس فرمان امام رحمه الله علیه
ماده ۲: ضوابط عمومی گزینش
ماده ۳: ارکان گزینش کشور
ماده ۴: ترکیب هیأت عالی گزینش
ماده ۵: وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور
ماده ۶: اختیارات ریاست جمهوری
ماده ۷: تشکیلات گزینش
ماده ۸: وظایف هیأت مرکزی گزینش
ماده ۹: وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش
ماده ۱۰: وظایف هسته‌های گزینش
ماده ۱۱: وظایف مدیر هسته
ماده ۱۲: وظایف دستگاه در امر گزینش
ماده ۱۳: ضوابط ویژه کارگزاران گزینش
ماده ۱۴: رسیدگی به شکایات
ماده ۱۵: بنای صدور رأی در گزینش
ماده ۱۶: زمان انجام گزینش
ماده ۱۷: نحوه همکاری دستگاه‌ها با گزینش
ماده ۱۸. آئین نامه اجرایی