فهرست زیرنظام ها آموزش عالی استان سمنان

فهرست دانشگاه ها، موسسات غیر دولتی-غیرانتفاعی و مراکز آموزش عالی استان سمنان به شرح جدول زیر می باشد.

 

ردیف

نام دانشگاه/ موسسه/واحد/مرکز

1

زیر نظام دانشگاه دولتی

دانشگاه سمنان

2

دانشگاه صنعتی شاهرود

3

دانشگاه دامغان

4

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

5

زیر نظام دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور مرکز سمنان

6

دانشگاه پیام نور مرکز شاهرود

7

دانشگاه پیام نور مرکز دامغان

/8

دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

9

دانشگاه پیام نور واحد مهدیشهر

10

دانشگاه پیام نور واحد میامی

11

دانشگاه پیام نور واحد ایوانکی

12

دانشگاه پیام نور واحد آرادان

13

زیر نظام دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران سمنان

14

دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران نرجس سمنان

15

دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران شاهرود

16

دانشکده فنی و حرفه‌ای کشاورزی امیرآباد دامغان

17

زیر نظام دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

مرکزآموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی واحد سمنان

18

مرکزآموزش علمی ـ کاربردی پالنده صاف سمنان

19

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شهرداری سمنان

20

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شرکت زغال سنگ البرز شرقی شاهرود

21

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی سیم  و کابل مغان شاهرود

22

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شهرداری بیارجمند

23

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی گلستان مهدیشهر

24

مرکز آموزش علمی ـ کاربردی مون گارشو شهمیرزاد

25

مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری استان سمنان

26

مرکز آموزش علمی -کاربردی فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان

27

مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

28

مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تولیدی صنعتی روستا

29

مرکز آموزش علمی-کاربردی هنر آفرین پویان

30

زیر نظام دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهراء

31

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی

32

زیر نظام موسسات آموزش عالی غیر ددولتی-غیر انتفاغی

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی  رشد دانش

33

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی کومش

34

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی  فضیلت

35

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی شاهرود

36

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر‌انتفاعی برآیند

37

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر‌انتفاعی  توران

38

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی  شیخ علاءالدوله سمنانی

39

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی  ادیبان گرمسار

40

موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر‌انتفاعی علوم و توسعه آریا

41

دانشگاه غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی ایوانکی

42

موسسه آموزش عالی غیر‌دولتی-غیر‌انتفاعی  مولوی ایوانکی

43

زیر نظام دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

44

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

45

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

46

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

47

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

48

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهمیرزاد

49

دانشگاه آزاد اسلامی-آموزشکده فنی و حرفه ای سما گرمسار(ایوان کی)

50

زیر نظام دستگاه های اجرایی

دانشکده علوم قرآنی شاهرود