بررسی صلاحیت های اخلاقی، سیاسی و امنیتی نیروی انسانی (غیر هیات علمی) مورد نیاز دانشگاه در چهارچوب مقررات مصوب

گزینش افراد با توجه به اولویت ها و با رعایت قسط و عدل اسلامی

  اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیات مرکزی و هیات عالی گزینش

  نظارت در تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه گرجهت انجام وظایف محوله

  رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مصوب و بر اساس نتایج مصاحبه و تحقیق

بررسی و اظهار نظر بدوی در مورد اعتراضات و شکایات واصله

بررسی و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان گزینش و اعلام آن به هیات مرکزی

بررسی و اعلام نظر هنگام صدور حکم رسمی قطعی کارکنان رسمی آزمایشی

ارتباط  و هماهنگی لازم با دستگاه متبوع جهت اخذ امکانات مورد نیاز هسته

انجام مکاتبات محرمانه با مدیریت ها و واحدها و ارگانهای مختلف و ثبت و ضبط ، نگهداری و بایگانی نامه ها و اطلاعات جمع آوری شده در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه

برنامه ریزی و پیگیری جهت تشکیل منظم جلسات هسته گزینش

برنامه ریزی جهت شرکت نماینده هسته در مصاحبه های تخصصی دستگاه

نظارت در اجرای امور رایانه ای در هسته طبق مصوبات هیات مرکزی و هیات عالی گزینش

نظارت و اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش (اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور، ماموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس،بورسیه شدن،داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها)

انجام کلیه امور پشتیبانی، اداری، روابط عمومی، تدارکات و ... هسته گزینش

انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات داوطلبان در مرحله اول تجدید نظر

پیگیری جهت رعایت زمان بندی فرآیند گزینش داوطلبان

اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های هیات عالی گزینش و هیات مرکزی مربوطه

صدور احکام محققین و مصاحبه گران هسته گزینش

تهیه و تنظیم فرم ها و سئوالات مورد استفاده گزینش با نظارت هیات مرکزی

بررسی و اظهارنظر در مورد آگهی استخدام قبل از انتشار

انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه