اعضاء شورای مدیریت آموزش عالی استان

ردیف

اعضاء

1

دکتر مسعود نصیری زرندی،  رئیس دانشگاه سمنان

2

دکتر محمدمهدی فاتح،رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

3

دکتر عبدالعلی بصیری،  رئیس دانشگاه دامغان

4

دکتر رضا لحمیان،  مسئول راه اندازی دانشگاه  فنی و مهندسی گرمسار

5

دکتر محسن نظری، رئیس پارک علم و فناوری استان

6

دکتر  محمد تقی قربانیان، رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان

7

دکتر مختار یوردخانی،رئیس دانشگاه پیام نور استان

8

دکتر رضا نقدی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان

9

دکتر عبداله خالصی دوست، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان

10

دکتر حمیدرضا کریم، سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان

11

دکتر عظیم اله زارعی، دبیر امور اجرایی دانشگاه معین