ارکان گزینش کشور

دستگاهها و افراد مشمول قانون گزینش

 داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیررسمی یا غیر ثابت ( پیمانی، قراردادی، خریدخدمت، حق‌التدریس و عناوین مشابه)، متعهدین خدمت، متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاههای اجرائی، داوطلبان بورسیه‌های بلندمدت داخل و خارج کشور، مأموریت ثابت خارج از کشور، مأمورین و منتقلین به دستگاههای مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس، داوطلبان پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرائی، پذیرفته شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت‌معلم، تعهد دبیری و کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرائی جهت بکارگیری در مشاغل اداری، کارشناسی، آموزشی و حساس تماماً مشمول قانون گزینش می‌باشند.

کلیه وزارتخانه‌ها( بجز اطلاعات)، سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداریهای کشور، بانکهای کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و ... مشمول قانون گزینش می‌باشند.

ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیروابسته به دستگاههای مشمول قانون گزینش و همچنین قضات و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پرسنل نیروهای مسلح اعم از کادر نظامی و غیر نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می‌باشند.

1- رئیس جمهور:

ریاست عالیه گزینش کشور را بعهده داشته و می‌تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آن را به عهده دیگری بگذارد.

2- هیأت عالی گزینش:

این هیأت توسط رئیس جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می‌گردد و از جمله وظایف آن ایجاد هیأت مرکزی گزینش در دستگاههای اجرائی، تعیین سیاستها، خط مشی‌ها وضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیأتها و هسته‌های گزینش اداره میشود. دبیرهیات عالی، مسئول اجرایی مقررات و تصمیمات هیأت عالی است.

3- هیأت‌های مرکزی گزینش:

مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاههای مشمول قانون می‌باشند و از جمله وظایف این هیأتها تجدیدنظر در مرحله دوم، ایجاد هسته‌های گزینش، بررسی، انتخاب و معرفی اعضاء هسته‌ها و ... می‌باشد. امور اجرائی هیأت مرکزی توسط دبیرخانه این هیأت که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می‌باشد انجام می‌پذیرد.

4- هسته‌های گزینش:

مرجع ابتدائی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می‌باشند.

مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرائی هسته را برعهده دارد. از جمله وظایف   هسته‌ها، اجرای دستورالعملها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله از سوی هیأت عالی گزینش می‌باشد.