رادیو نمای دانشگاه سمنان، کاری از روابط عمومی دانشگاه سمنان2- برنامه دوم: (27 تیر 1397)1- برنامه نخست: (20 تیر 1397)
امتیازدهی