کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت دانشجویی > مديريت امور دانشجويي > اداره خوابگاه ها
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- خوابگاه فرزانگان - معاونت دانشجویی - 3729-3730-3707 33383729 31533730 - - - - پردیس 1 - خوابگاه فرزانگان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- نگهبان خوابگاه فرزانگان - معاونت دانشجویی - 3715 31533715 - - - - - پردیس 1 - خوابگاه فرزانگان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- خوابگاه دانش - معاونت دانشجویی - - 33326060 - - - - - چهارراه شهربانی - خوابگاه دانش
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- خوابگاه کوثر - معاونت دانشجویی - - 33334186 - - - - - میدان کوثر - خوابگاه کوثر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- خوابگاه فرهنگ - معاونت دانشجویی - - 33350886 - - - - - میدان سعدی - خوابگاه فرهنگ
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
ماندانا فرهنگ کارشناس مسئول خوابگاه ها ریاست دانشگاه اداره امور خوابگاه ها 3103 31533103 - - - معاونت دانشجویی - پردیس 1 - معاونت دانشجویی
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .