کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت دانشجویی > مديريت امور دانشجويي > اداره خوابگاه ها
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- خوابگاه فرزانگان - معاونت دانشجویی - 3729-3730-3707 33383729 31533730 - - - - پردیس 1 - خوابگاه فرزانگان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- نگهبان خوابگاه فرزانگان - معاونت دانشجویی - 3715 31533715 - - - - - پردیس 1 - خوابگاه فرزانگان
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- خوابگاه دانش - معاونت دانشجویی - - 33326060 - - - - - چهارراه شهربانی - خوابگاه دانش
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- خوابگاه کوثر - معاونت دانشجویی - - 33334186 - - - - - میدان کوثر - خوابگاه کوثر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

- خوابگاه فرهنگ - معاونت دانشجویی - - 33350886 - - - - - میدان سعدی - خوابگاه فرهنگ
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .