کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1 دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری فرمایید.

جهت ارتباط با تلفنخانه شماره داخلی 3300 و یا شماره مستقیم 33654100 را شماره گیری فرمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت دانشجویی > تربیت بدنی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
اسماعیل رحیمی کارشناس تربیت بدنی معاونت دانشجویی تربیت بدنی 3435 31533435 - - - - - پردیس 1 - ساختمان ورزشی - جنب زمین چمن
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
هادی نسیمی آبدارخانه سالن ورزشی معاونت دانشجویی خدمات 3312 31533312 - - - - - پردیس 1 - سالن ورزشی فجر
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
روح الله حق شناس مدیر تربیت بدنی معاونت دانشجویی مدیر تربیت بدنی 3309 31533309 33654115 33383308 - - - پردیس 1 - ساختمان ورزشی - جنب زمین چمن
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
- - مرکز تندرستی معاونت دانشجویی تربیت بدنی 3446 31533446 - - - - - پردیس 1 - ساختمان ورزشی - جنب زمین چمن
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
محمود علیزاده مدیر تربیت بدنی معاونت دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه 3309 31533309 - - - - - پردیس 1-ساختمان ورزشی - جنب زمین چمن
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

محمد دارایی سرپرست اماکن ورزشی معاونت دانشجویی تربیت بدنی 3448 31533448 - - - - - -
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فهیمه کلانتری کارشناس تربیت بدنی معاونت دانشجویی تربیت بدنی 3434 31533434 - - - - - پردیس 1- ساختمان تربیت بدنی جنب زمین چمن
Copyright  © 2019 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .