کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه و پردیس هنر،از بیرون دانشگاه عدد3153 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت دانشجویی > کميسيون موارد خاص
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مریم صالحیان کارشناس مسئول کمیسیون موارد خاص معاونت دانشجویی کمیسیون موارد خاص 3112 31533112 - - - معاونت دانشجویی - پردیس 1 - معاونت دانشجویی
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
احترام شاهی کارشناس کمیسیون موارد خاص معاونت دانشجویی کمیسیون موارد خاص 3111 31533111 - - - معاونت دانشجویی - پردیس 1 - معاونت دانشجویی
Copyright  © 2018 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .