کد شهر سمنان 023  می باشد و برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی پردیس شماره 1  دانشگاه از بیرون دانشگاه عدد3153 و برای پردیس شماره 2 عدد 3152 را ابتدا شماره گیری نمایید.

> 118 > معاونت ها > معاونت دانشجویی > مرکز مشاوره دانشجويي
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
مهسا رحمانیان كارشناس مركز مشاوره دانشجويي معاونت دانشجویی مركز مشاوره دانشجويي 3879 31533879 - - - - - پردیس 1-جنب سالن غذاخوری مهندسی-مرکز مشاوره
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
شاهرخ مکوند حسینی مسئول مرکز مشاوره دانشجويي معاونت دانشجویی مرکز مشاوره دانشجويي 3878 31533878 - - - - - پردیس 1-جنب سالن غذاخوری مهندسی-مرکز مشاوره
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
معصومه اعرابی كارشناس مركز مشاوره دانشجويي معاونت دانشجویی مركز مشاوره دانشجويي - - 33654333 - - - - پردیس 1-جنب سالن غذاخوری مهندسی-مرکز مشاوره
 

 

تصویر نام ونام خانوادگی پست سازمانی نام واحد سازماني نام زیر واحد تلفن داخلي تلفن مستقيم (1) تلفن مستقیم (2) دورنگار پست الکترونیکی گروه آموزشی توضیحات آدرس

 
فاطمه بلوری كارشناس مركز مشاوره دانشجويي معاونت دانشجویی مركز مشاوره دانشجويي 3879 31533879 - - - - - پردیس 1-جنب سالن غذاخوری مهندسی-مرکز مشاوره
Copyright  © 2017 Semnan University   118.Semnan.ac.ir . All rights reserved .