علوم پایه و علوم ریاضی
 
انديشه علوم
 (شيمى کاربردى)
 
مجله بین الملی آنالیز
 غیرخطی و کاربردهای آن