خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
مصوبات هیأت امنا (دوره دوم)

سال 1388 :

 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرزجنوبی مورخ 7-5-1388 
 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 28-2-1388
 صورت جلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 2-2-1388 
 

سال 1387 :

صورت جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 13-8-1387
 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 20-5-1387
 
سال 1386 :

 صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 26-12-86  
 صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 6-6-1386 
 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 13-4-1386  
 

سال 1385 :

 صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 5-6-1385

 صورت جلسه دومین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 1385-11-29  

Copyright  © 2017 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .