خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
اعضای کمسیون دائمی

 اعضای کمسیون دائمی
دوره چهارم
دوره پنجم (کنونی)
Copyright  © 2019 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .