خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
موسسات عضو هیأت امنا

موسسات عضو هیات امنا ( دوره اول ) :
                        دانشگاه سمنان
                        دانشگاه دامغان
موسسات عضو هیات امنا ( دوره دوم ) :
                        دانشگاه سمنان
                        دانشگاه دامغان
موسسات عضو هیات امنا ( دوره سوم ) :
                        دانشگاه سمنان
                        دانشگاه دامغان
                        دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان » از سال 92
                        دانشگاه گرمسار از سال 92
موسسات عضوهیات امنا ( دوره چهارم ) :
                        دانشگاه سمنان
                        دانشگاه دامغان
                        دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »
                        دانشگاه گرمسار
 
 

Copyright  © 2017 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .