آمار تعداد دانشکده و آموزشکده های دانشگاه سمنان طی سال تحصیلی 92-1391

ردیف

نام پردیس

نام دانشکده

1

پردیس علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

2

دانشکده اقتصاد و مدیریت

3

پردیس علوم پایه

دانشکده شیمی

4

دانشکده فیزیک

5

دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر

6

دانشکده علوم پايه

7

پردیس فنی

دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر

8

دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز

9

دانشکده مهندسی عمران

10

دانشکده مهندسی مکانیک

11

دانشکده مهندسي مواد و متالوژی

12

 

دانشکده صنایع

13

پردیس علوم و فنآوریهای نوین

دانشکده نانو فنآوری

14

دانشکده بیو فنآوری

15

مهندسی نفت

16

دانشکده مهندسی انرژی های نوین

17

دانشکده مهندسی هوافضا

18

سایر دانشکده های مستقل

دانشکده کویر شناسی

19

دانشکده گردشگری

20

دانشکده هنر

21

دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

22

دانشکده دامپزشكي و دامپروري

23

آموزشکده دامپزشكي