آمار تعداد رشته های مقطع کارشناسی به تفکیک دانشکده در دانشگاه سمنان طی سال تحصیلی 1394

نام پردیس گروه آموزشی رشته تحصیلی - گرایش
پردیس فنی مهندسي برق قدرت
الکترونیک
کنترل
مخابرات
مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری
نرم افزار
فناوری اطلاعات
 مهندسی عمران  عمران- عمران
مهندسی شیمی مهندسی شیمی
مهندسي مكانيك ساخت و توليد
مهندسي مكانيك
مهندسی مواد متالورژی صنعتی
متالورژی استخراجی
مهندسي صنایع صنایع
پردیس علوم انسانی ادیان و عرفان تطبیقی الهیات (ادیان و عرفان تطبیقی)
 فقه و مبانی حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم انسانی ورزش
رفتار حرکتی - علوم زیستی ورزش
حقوق حقوق
زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
زبان چینی زبان چینی
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی مدیریت کسب و کارهای کوچک
اقتصاد اقتصاد نظری
پردیس علوم ریاضی  ریاضی کاربردی 
 ریاضی محض 
 ریاضیات و کاربردها - با زمینه ریاضی محض کاربردی - با زمینه مهندسی - اقتصاد کاربردی
 آمار آمار و کاربردها
 آمار
علوم کامپیوتر  علوم کامپیوتر
 
فیزیک  فیزیک - هسته ای
 فیزیک -  اتمی
شیمی  شیمی کاربردی
زیست شناسی - سلولی و مولکولی زیست شناسی
سایر دانشکده های مستقل روانشناسی روانشناسی 
روانشناسی بالینی

 علوم تربیتی( گرایش روان شناسی تربیتی)

روانشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
علم اطلاعات و دانش شناسی کتابداری و اطلاع رسانی (فنی و مهندسی)
علم اطلاعات و دانش شناسی
مهندسی کشاورزی مهندسی علوم دامی – نشخوارکنندگان
مهندسی علوم دامی- طیور
علوم و مهندسی صنایع غذایی 
دامپزشکی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
 مهندسی منابع طبیعی  مهندسی منابع طبیعی –جنگلداری عمومی
مهندسی منابع طبیعی –جنگلداری مناطق خشک
 مهندسی منابع طبیعی –جنگلداری و اکولوژی جنگل
مهندسی منابع طبیعی –مدیریت جنگلداری در پارک های جنگلی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری شهری
مدیریت مناطق خشک  مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق خشک و بیابانی
مهندسی منابع طبیعی مهندسی منابع طبیعی
 علوم و صنایع چوب و کاغذ
مهندسی منابع طبیعی
محیط زیست
مهندسی منابع طبیعی
مرتع و آبخیز داری
ارتباط تصویری ارتباط تصویری
صنایع دستی صنایع دستی
فرش فرش (گرایش طراحی)
فرش (گرایش بافت و مرمت)
طراحی و چاپ پارچه طراحی و چاپ پارچه
نقاشی نقاشی
عکاسی عکاسی
طراحی صنعتی طراحی صنعتی
مدیریت جهانگردی مدیریت جهانگردی