هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه


 

دکتر حمیدرضا محمدیان سمنانی
نام و نام خانوادگی :
سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی -مسؤول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی عنوان پست سازماني :
دکتری مهندسی مواد
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

jazb@semnan.ac.ir

رایانامه :

حوزه ریاست - سازمان مرکزی

آدرس :

انجام کلیه امورات محوله مربوط به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه 

تهیه فراخوان جذب اعضای هیأت علمی به تشخیص هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و تعیین نیاز های جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

اجرای آئین نامه ها و مقررات در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی،پیمانی،رسمی آزمایشی ، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی

بررسی صلاحیت علمی وعمومی اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان بورس تحصیلی به منظور ارائه به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه برای اعلام نظر

ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیأت اجرایی و هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی 

شرح وظايف:

 

 

مهرداد صفائیان نام و نام خانوادگی :
هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی عنوان پست سازماني :
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

jazb@semnan.ac.ir

رایانامه :

حوزه ریاست - سازمان مرکزی

آدرس :

  انجام کلیه امورات محوله مربوط به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه        

وکارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیأت علمی دانشگاه های سمنان و گرمسار   

وکارگروه بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان حق التدریس اعضای هیأت علمی              

بررسی فراخوانهای متمرکز وزارت علوم مربوط به دانشگاه های سمنان و گرمسار           

رابط هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه و مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت متبوع         

شرح وظايف:

 

 

نام و نام خانوادگی :
کارشناس دفتر جذب اعضای هیأت علمی عنوان پست سازماني :
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

jazb@semnan.ac.ir

رایانامه :

حوزه ریاست - سازمان مرکزی

آدرس :

انجام کلیه امورات محوله مربوط به هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه                                                        

وکارگروه بررسی صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی دانشگاههای سمنان و گرمسار                                                      

پیگیری فراخوانهای  مربوط به دانشگاههای سمنان و گرمسار                                                            

درج نیازهای استخدامی اعضای هیأت علمی فراخوانهای متمرکز وزارت علوم 

پاسخگویی به سوالات کلیه متقاضیان                                                    

بررسی صلاحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت                                                

رابط هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه و مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت متبوع                                                  

شرح وظايف: