دوشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٦ |

 

اعضای هیئت علمی آموزشکده دامپزشکی

نام و نام خانوادگی مدرک- محل اخذ مرتبه دانشگاهی گرایش وزمینه تخصصی شماره تلفن
(کد0232)
پست الکترونیکی
دکتر سید جواداحمدپناهی دکتری - ایران استاديار علوم تشریحی دامپزشکی 3664891-3 jvd_panahi@yahoo.com
دکتر عباس جواهری دکتری - ایران استاديار پاتولوژی دامپزشکی " ab_javaheri@yahoo.com
دکتر محمدرضا سلیمی دکتری - انگلستان استاديار انگل شناسی دامی " msalimi@semnan.ac.ir
دکتر عماد چنگیزی دکتری - ایران استاديار انگل شناسی دامی " echangizi@yahoo.com
دکتر محمد حسن یوسفی دکتری - ایران استاديار علوم تشریحی دامپزشکی " mohmadhasan@yahoo.com
دکتر خسرو قزوینیان دکتری - ایتالیا استاديار دامپروری " khghazvinian@yahoo.com
دکتر اشکان جبلی دکتری - ایران استاديار بهداشت مواد غذایی " jebellija@sun.semnan.ir
دکتر کیوان کرامتی دکتری - ایران استاديار فیزیولوژی " k_keramatee@yahoo.com
دکتر علی مهدوی دکتری - ایران استاديار دامپروری " mahdavi@sun.semnan.ac.ir
دکتر سارا مهدیزاده دکتری - ایران استاديار آبزیان " sara.mehdizadeh@gmail.com
کتر ابراهیم شهروزیان دکتری - ایران استاديار سم شناسی " shahroozian@yahoo.com
دکتر حمید استاجی دکتری - ایران استاديار میکروبیولوژی " hstaji78@yahoo.com
دکتر حمیدرضا محمدی دکتری - ایران استاديار بیماری های داخلی دام های بزرگ " hr.mohamadi@yahoo.com
دکتر خاطره کفشدوزان دکتری - ایران استاديار میکروبیولوژی " kafshdouzan@ut.ac.ir
دکتر محمود احمدی همدانی دکتری - ایران استاديار کلینیکال پاتولوژی " ahmadi.hamedani@gmail.com
دکتر حسام عمادی دکتری - ایران استاديار بهداشت بیماری های طیور " hesamemadi@yahoo.com
دکتر فاطمه عالمی دکتری - ایران استاديار علوم دامی " -

دکتر سعیده نعیمی

دکتری - ایران استاديار فارماکولوژی " -
دکتر رضا نارنجی ثانی دکتری - ایران استاديار مامائی و بیماریهای تولید مثل " -