سایر
شماره تماس تلفن های دانشگاه (118)https://118.semnan.ac.ir
گزینش دانشگاه https://gozinesh.semnan.ac.ir
بسیج کارکنانhttps://basij.semnan.ac.ir

پژوهش و فناوری
درخواست استفاده از سرویس محاسبات سنگین دانشگاهhttps://hpc.semnan.ac.ir
سیستم مدیریت پژوهانه اساتید دانشگاه سمنانhttps://sampad.semnan.ac.ir
سامانه نشریات دانشگاه سمنانhttp://journals.semnan.ac.ir
آزمایشگاه تخصصی آپاhttps://cert.semnan.ac.ir
مركز فناوری اطلاعاتhttps://it.semnan.ac.ir

دانشجویی و فرهنگی
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاهhttp://stu.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=6&fkeyid=&siteid=1&pageid=1831

آموزشی
سامانه آموزش کارکنانhttp://eduemp.semnan.ac.ir
سامانه آموزش گلستان دانشگاه سمنانhttps://golestan.semnan.ac.ir
گروه علوم ورزشي، وب سايت تربيت بدني عمومي https://sportedu.semnan.ac.ir