عنوانبرگزار کنندهنوعتاريخ
مهندس علي اصغريدانشگاه سمناندومین رئیس دانشگاه سمنان1360-61
مهندس عباس آریانپور کاشانیدانشگاه سمناناولین رئیس دانشگاه سمنان1353-60